پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا 

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

 

مقدمه
سازه های زیرزمینی از جمله سازه های پیچیده مهندسی هستند که طراحی و روش های اجرای آنها دامنه بسیار وسیعی دارد . شاید تنوع این سازه ها از نظر شرایط محیطی قابل شمارش نیست، همان گونه که ویژگی های ژئومکانیکی و تنش های طبیعی برای دو نوع زمین فقط بر حسب تصادف می تواند یکسان و مشابه باشد. به همین سبب استاندارد کردن بارهای سنگ و کنش و اندرکنش سازندهای زمین شناسی با عناصر مهندسی که در ساختن این سازه ها به کار می روند و شامل حفاظت های موقت ( و پوشش های دائم ) می باشد مقدور نمی باشد.
به عنوان مثال ، مقایسه این سازه ها با سدها که بزرگت ترین سازه های مهندسی ساخته شده هستند، روشن می نماید که در سدها ناشناخته های طراحی منحصر به پی و تا اندازه ای رژیم های جریان رودخانه ها است در حالی که مصالح مورد استفاده کاملاً قابل کنترل بوده و شناخته شده هستند. با این حال در سدها، پی سد و چگونگی برخورد به مسائل آن، اثر بسیار عمده ای در تصمیم گیری های طراحی داشته و حتی نوع سازه سد را تعیین می کند. در سازه های زیرزمینی شامل تونل ها، مغارها و شفت ها ، ویژگی های ژئومکانیکی خاص مقاطع یا محدوده های زمین شناسی به سختی قابل تشخیص بوده و تعیین دقیق این ویژگی ها به جز هنگام حفاری های اجرایی معین نمی شود. به این ترتیب، بارهای وارد به سامانه و پایدار نگه داشتن مغار با ضریب اطمینان کافی پس از رسیدن به لایه های زمین شناسی متفاوت و انجام آزمایش های لازم تعیین می شود.
دشواری های اشاره شده، سبب می شود که پروژه های متشکل از سازه های زیرزمینی نیازمند راهنمایی ها و دستورالعمل های تجربی و نظری باشد که طراحان مربوطه با توجه به آنها بتوانند در مقاطع پیش از اجرا، طرح هایی در حد قابل قبول ارائه نمایند.
موضوع این مجموعه عمدتاً کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد به طراحی ها و کلیاتی از اجرا می باشد.
در نبود استانداردهای بین المللی، این مجموعه نیز مانند دستورالعمل ها و ضوابط موجود، گروه های طراح را در سازماندهی طراحی و اتخاذ روش های طراحی، راهنمائی خواهد کرد.
در خاتمه امیدوار است با نهایت کوششی که در خلاصه نویسی و حذف موارد تشریحی به عمل آمده ، مجموعه حاضر بتواند نقاط نظر عملی مورد نیاز را تا حد ممکن پوشش دهد .
فصل اول – کلیات
1-1 هدف
هدف از تهیه این مجموعه، ارائه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای طراحی سازه ای برای تونل های آب بر و پوشش آنها است. پرداختن به چنین هدفی ، بدون اشاره به تعاریف و مفاهیم کلی ، راه گشا نیست. در بارگذاری تونل ها، زمین اطراف تونل با تمام ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن نقش عمده ای دارد. به همین سبب ، کلیاتی در مورد زمین شناسی و طبقه بندی زمین شناختی در پوسته های این مجموعه آمده تا مراجعه به مأخذهای گوناگون به حداقل کاهش یابد.
با توجه به تأثیر روش های اجرا، در حفاظت های موقت و دائم در مجموعه حاضر ضمن معرفی روش های اجرا گزینه های لازم برای حفاظت ها نیز توصیه شده اند. بدین ترتیب این مجموعه منحصراً جنبه استاندارد ندارد، بلکه ترکیبی از توصیه ها ، دستورالعمل ها و استانداردها است .
1-2 دامنه کاربرد
این مجموعه شامل نقطه نظرهای فنی، رهنمودهای مربوط به طراحی و اجرای تونل ها و شفت ها با کاربردهای هیدرولیکی می باشد. در مواردی از جمله محاسبات پایداری جدار تونل های سنگ بری شده، می توان در زمینه تونل های ترافیکی نیز از این مجموعه استفاده کرد. دامنه کاربرد مجموعه در زمینه مطالعات و نتیجه گیری ژئوتکنیک در حد نیاز مهندس طراح سازه مطرح شده است. با توجه به تنوع روش های اجرای تونل ها و متدولوژی های مختلف ، از جمله استفاده از ماشین آلات خاص حفاری یا روش های ویژه مانند لوله رانی ، برای کاهش حجم متن، تنها به این روش ها اشاره گردیده است . همچنین این مجموعه از نظر اجرایی، خاص تونل ها و شفت ها در زمین های سنگی است که با اجرای آنها در زمین های نرم تفاوت عمده ای دارند.
برای طراحی موفق فنی که توأم با نقطه نظرهای اقتصادی باشد، استفاده از گروه مهندسین با تجربیات بالا در زمینه های تخصصی مختلف ضرورت دارد. از آنجا که عملیات اجرایی و قرارداد مربوط به اجرا در عملیات اجرایی مورد بحث نقش اساسی دارد، بنابراین در مواردی این مجموعه به مفاد قراردادهای اجرایی اشاره داشته که البته از اشاره فراتر نرفته و به این ترتیب نقطه نظرهای مربوط به تهیه اسناد قرارداد را به طور کامل نمی پوشاند.
طراحی تونل ها و شفت ها به علت این که محیط اجرای آنها بر خلاف سایر موضوعات مهندسی منحصراً تشکیلات زمین شناسی هستند، با سازه های دیگر اختلاف بنیادی دارد؛ در سازه های مهندسی معمولاً طراحی عناصر مهندسی مورد نظر است ولی در مورد تونل ها، در صورتی که مغار حفاری شده با استفاده از روش های مختلف از جمله به کار بردن میل مهارها، بتن پاشی و تمهیدات دیگر تقویت شوند،باز در مورد پایداری وضریب ایمن سازه نمی توان به اعداد دقیقی رسید .
در این راستا، بررسی ها و اکتشافات باید اتفاقات محتمل را پیش از وقوع روشن نمایند تا پیمانکار آمادگی و شرایط ایمنی کافی را برای اجرای طرح فراهم آورد .

1-3 روش ها و استانداردهای طراحی
در طراحی تونل ها، شفت ها و سازه های زیرزمینی از آنجا که عامل اصلی محیط میزبان و اثر آن بر جدار مغار می باشد وبه این سبب که میزان شناخت ازمحیط میزبان و ویژگی های آن در مقایسه با دیگر سازه های مهندسی محدودتر است، محاسبات و طراحی ها ضمن اختلاف با دیگر سازه های مهندسی، اساساً محاسبات ویژه ای بوده و به همین دلیل کدها و استانداردهای مربوط به تونل ها و شفت ها محدود و کمیاب هستند.
در این مجموعه، روش های طراحی با برنامه عملیات اجرایی مورد بحث قرار گرفته است . به این معنی که ابتدا خلاصه ای از ویژگی های سازندهای زمین شناسی به عنوان محیط میزبان معرفی گردیده و سپس طراحی حفاظ ها و عناصر پایدار کننده موقت بااستفاده از روش های مختلف تشریح گردیده و سرانجام روش های مختلف محاسبات پوشش های تونل های هیدرولیکی بیان شده است. روش های برخورد به رفتار سنگ در مغارها شامل روش های نظری و تجربی می باشد که در مجموعه حاضر متداول ترین آنها معرفی شده اند. تأکید این مجموعه بر این است که پارامترهای شناسایی نشده در رفتار سنگ و سایر عوامل محیطی در طراحی ، طوری در نظر گرفته شود که طراحی حاصل، هم از نظر ایمنی و هم به لحاظ اقتصادی بهینه باشد .
1-4 گروه تخصصی طراحی
گروه طراحی به علت ویژگی های سازه های زیرزمینی باید شامل تخصص های زیر باشد :
1-4-1 مهندس زمین شناس، برای تهیه برنامه بررسی ها و اکتشافات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و تفسیر نتایج حاصل از شرایط غیرمعمول و انتخاب مسیر اصلی تونل و همکاری با متخصص آب زیرزمینی .
1-4-2 مهندس هیدرولیک، برای طرح پلان و پروفیل، و فشار آب در تونل و ویژگی های هیدرولیکی مقطع ساخته شده تونل و اعلام نظر در مورد گزینه ها.
1-4-3 مهندس سازه ، برای محاسبات پوشش ها در تونل های تحت فشار و پنستاک ها و محاسبات بتن مسلح، همکاری در انتخاب نوع پوشش تونل و حفاظت های موقت .
1-4-4 مهندس ژئوتکنیک ، برای محاسبه و ارزیابی حفاظت های موقت، انتخاب روش ها و تدابیر مربوط به ناهنجاری ها و شرایط غیرمتعارف، انتخاب نوع پوشش تونل و مسیر کلی تونل .
1-4-5 مهندس عمران (سیویل) ، برای انتخاب موقعیت کارگاه وتجهیزات ، دستیابی به کارگاه، محل انبار مواد اضافی و تغییر محل تجهیزات مربوط به اجرا .
1-4-6 مهندس عمران (سیویل)، یا نقشه بردار، برای تهیه نقشه های پایه، انتخاب روش های تعیین مختصات و نقاط اصلی نقشه برداری و کنترل اجرای عملیات صحرایی .
1-4-7 گروه زیست محیطی
1-4-8 مهندس عمران با تجربه اجرا در سازه های زیرزمینی، برای مشاوره در مورد روش های اجرای پیش بینی شده و راه حل های مقطعی و مشارکت در تهیه اسناد قرارداد و برنامه های کنترل کیفیت .
1-4-9 سایر تخصص ها، شامل متخصص آنالیز قیمت های واحد (معمولاً با تخصص عمران – اجرایی ) ، نقشه کش های آشنا با نرم افزارهای ترسیمی و کارشناسان مورد نیاز برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد .
1-5 مراحل طراحی و اجرا
در تمامی مراحل طراحی، زمینه های تخصصی مهندسی تونل، زمین شناسی ومهندسی ژئوتکنیک باید مورد توجه باشند. مراحل طراحی و اجرا به اختصار بدین ترتیب می باشد :
1-5-1 مطالعات شناسایی
این مرحله شامل معرفی و تعیین سیمای طرح شامل بیان علل و نیازهای اجرای طرح یا چشم اندازهایی است که اجرای طرح ایجاد می نماید. عمده ترین پروژه هایی که زمینه اصلی آنها سازه های زیرزمینی و تونل ها را تشکیل می دهد عبارتند از : نیروگاه ها ، کنترل سیلاب، انحراف آب و سرانجام تأمین و انتقال آب برای اهداف آبیاری و کشاورزی و اهداف دیگر .
1-5-2 مطالعات توجیهی
1-5-2-1 بخش عمده فعالیت ها در این دوره، روی اقتصاد طرح متمرکز می گردد . در این مرحله باید امتیاز و برتری اجرای طرح بر هزینه های اجرا و آسیب های زیست محیطی ناشی از اجرا روشن شود. در این راستا، باید دقت طرح در حد مناسبی بیشتر از مرحله قبل بوده و مسائل زمین شناسی و زیست محیطی با دقت کافی تشریح شوند .
1-5-2-2 در مورد هر طرح، گزینه هایی با در نظر گرفتن مشکلات وموانع و اثرات زیست محیطی بررسی می شوند که پس از غربال کردن گزینه ها، طرح نهایی شامل طرح اولیه، هندسه طرح، راستاها و ترازها و پارامترهای جانبی ( از جمله راه های دستیابی ) به عنوان طرح حاصل از مطالعات توجیهی ارائه می شود .
در این مرحله محاسبات هیدرولیکی طرح در تعیین هندسه وراستا و ترازها نقش عمده ای دارد . طرح مرحله اول باید شامل سازه های جانبی از قبیل مخزن ضربه گیر، محفظه هوا و غیره باشد . در گزینه ها باید علاوه بر تونل و تجهیزات جانبی، گزینه های جایگزین نیز بررسی شوند. مشکلات و پیچیدگی های زمین شناسی و عوارض ناشی از حفاری( مانند برخورد به چشمه های آب گرم وگازهای مسموم ) در این مرحله ملاحظه خواهند شد. به این ترتیب، در مرحله اول باید مطالعات بررسی ها و اکتشافات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در حد مناسب انجام شده واز نتایج آنها در ارائه گزینه ها و انتخاب مسیر مناسب و همچنین هندسه مناسب و محاسبات پایداری استفاده گردد .
1-5-3 تهیه طرح اجرایی
پس از انتخاب مسیر و هندسه مناسب تونل و موقعیت شفت ، بر اساس نقشه های توپوگرافی دقیق تر( حداقل مقیاس 1:2000 برای مسیر و حداقل 1:1000 برای ورودی و خروجی ) و با توجه به اطلاعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی ، طراحی ها انجام می گیرد. نکات مهمی که در این مرحله باید مورد استفاده و توجه باشند، عبارتند از :
- جزییات ژئوتکنیک
- حفظ تأسیسات موجود
- تدابیر لازم برای جلوگیری از آب شکستگی ها و یا انباشته شدن رسوبات هنگام وقوع جریان های سطحی
- جانمایی ورودی، خروجی و شفت
- حفاظت های موقت
- شرایط و حدودی که پیمانکار باید حفاظت های موقت را طراحی کند
- مراحل و ترتیب اجرا
- پوشش نهایی تونل ( شامل بتن ، میل گرد و فولاد )
- سازه های جانبی وجزییات آنها
- حفاظت های کاتدی
- ابزار دقیق و سامانه های رفتارنگاری و
- مشخصات فنی و خصوصی و برنامه گزارش های کارگاهی
1-5-4 مرحله اجرا
در مرحله اجرا، تیم اجرایی شامل مدیر پروژه ، مهندس مقیم، نظار و سایر نفرات لازم می باشد . در این مرحله، طراح باید کلیه پیشنهادهای فنی پیمانکار را ملاحظه نماید . نتایج قرائت ابزار، برای ملاحظات فنی باید در اختیار طراح قرار داده شود. حضور نماینده ای از طرف گروه طراحی در کارگاه نیز لازم است .
 1-5-5 مرحله راه اندازی و بهره برداری
پیش از اعلام تحویل ، باید آزمایش های لازم از جمله هیدرواستاتیک انجام و دستورالعمل بهره برداری و نگهداری و نقشه های چون ساخت تهیه شود .
درمرحله بهره برداری، از قرائت های سامانه های رفتارنگاری بهره گیری گردد .
فصل دوم – محیط میزبان
2-1 ملاحظات زمین شناسی
ملاحظات زمین شناسی تونل ها به شرح زیر می باشند :
2-1-1 زمین شناسی محدوده کار در مورد تونل ها، مغارها و سازه های زیرزمینی باید گویای ویژگی های مکانیکی از جمله تغییر شکل و شکست آنها هنگام حفاری باشد. در صورت احتمال برخورد به آب زیرزمینی مقدار و فشار آن باید بررسی شود .
2-1-2 هنگام طراحی و اجرای تونل " چینه شناسی " و ساختمان " زمین شناسی توده سنگ " چهارچوب اصلی طبقه بندی را تعیین می کند. توده سنگ ها از نظر زمین شناسی با توجه به ویژگی های مختلف طبقه بندی می شوند. در این بررسی ها ضمن طبقه بندی زمین شناسی و مسائل آن، عواملی از جمله برخورد به آب زیرزمینی پیش بینی می گردد . از نمونه های دست نخورده سنگ ویژگی های مکانیکی به دست می آید. حال آن که توده سنگ، به علت داشتن ابعاد بزرگ تر ویژگی های دیگر از جمله اثر درزه ها و شکستگی ها را نیز دربردارد ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
دسته:

پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا