تحقیق اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان

تحقیق اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان

12000 قیمت

تحقیق اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان

تحقیق اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، اصول استقرار پاتيل ذوب از LP به روي برج پاتيل گردان 

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از لغزنده نبودن Walk way اطمينان حاصل نمايد .
ـ اپراتور دريچه كشوئي بايد از عمودي بودن و استقرار صحيح پاتيل روي برج گردان اطمينان حاصل نمايد .
2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري :
ـ كليه اپراتور هاي شاخه بايد مجهز به وسايل ايمني فردي باشند .
ـ جهت جلو گيري از برخود تا نديشكار ، قبل از حركت بايد مسير حركت و ريل ها به طور كامل بازرسي شود .
ـ از قرار گرفتن در مسير حركت تانديشكار بايد خودداري كرد .
3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري :
ـ جهت جلو گيري از بر خورد پاتيل ، بايد مسير حركت پاتيل توسط اپراتور بر ج گردان به دقت بازرسي شود.
ـ قبل از چرخاندن پاتيل ، كليه افراد بايد از چرخش آن مطلع شوند .
4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد حتماً از ماسك ضد تشعشع و كلاه ايمني و لباس نسوز ، كفش ايمني استفاده نمايد .
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد از استقرار صحيح پاتيل در موقعيت ريخته گري اطمينان پيدا كند .
5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد ساير افراد را از چرخش مجدد برج پاتيل گردان مطلع سازد .
ـ از عدم نشتي اكسيژن در مسير فلكسي بل و دسته لانس اكسيژن اطمينان حاصل شود .
ـ جهت اطلاع ساير افراد واحدي جهت عدم تردد در زير پاتيل بايد آجير محلي به صدا در آيد .
ـ اپراتور دريچه كشويي پس از باز شدن استكاني و شروع جريان ذوب ، جهت جلوگيري از پاشش زياد ذوب حتماً بايد با تنظيم دريچه كشويي ، شدت جريان ذوب را حدالمكان كاهش دهد .
ـ كليه افراد در هنگام چرخش پاتيل بايد از مسير حركت پاتيل (ناوداني اضطراري) دور شوند .
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد سريعاً پاتيل را در موقعيت صحيح ريخته گري مستقر نمايد .
6ـ دستورالعمل دما و نمونه گيري :
ـ استفاده از كليه وسايل ايمني فردي الزامي است .
ـ پروبهاي دما و نمونه قبل از مصرف بايد كاملاً خشك باشند .
ـ به دليل پاشش ذوب در هنگام اين عمليات بايد از محل پاشش ذوب دور باشند .
ـ هنگام راه اندازي شاخه ها از دما و نمونه گيري بايد خودداري شود .
7ـ دستورالعمل راه اندازي شاخه ها :
ـ كليه افراد بايد به طور كامل به وسايل ايمني فردي مجهز باشند (ماسك ضد تشعشع ، كلاه ايمني ، لباس و كفش نسوز ، گتر)
ـ از عدم نشتي اكسيژن در مسير فلكسي بل و دسته لانس اكسيژن بايد اطمينان حاصل شود .
ـ از آماده بودن ظرف ضايعات (پلاستر كشي و قرار دادن اسكپي) اطمينان حاصل شود .
ـ پلاستر ناودانيهاي تانديشكار و ناوداني اضطراري بايد كاملاً خشك باشد .
8ـ دستورالعمل آماده سازي قالبها :
ـ اطمينان از خشك بدن كامل داخل قالبها .
ـ اطمينان از عدم تشعشع چشمه راديواكتيو (اين كار بايد از طريق دادن صفحه سربي جلو چشمه انجام شود .)
ـ اطمينان از خشك بودن كامل ، مواد مصرفي در داخل قالب (ميلگرد ، براده نرمه آهن)
ـ در صورت وجود نشتي آب به داخل قالبها لازم است نشتي توسط گروه تعميرات برطرف گردد و سپس داخل قالبها كاملاً خشك شود .
9ـ دستورالعمل آماده سازي تانديش :
ـ استفاده از كليه وسايل ايمني فردي ، خصوصاً ماسك ضد تشعشع ، دستكش و لباس نسوز .
ـ از خشك بودن كك ، قبل از ريختن داخل استكانيها ، اطمينان حاصل شود .
10ـ دستورالعمل انتقال تانديش مصرفي واحد ريخته گري به قسمت تعمير تانديش :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايستي از جامد شدن مذاب داخل تانديش اطمينان حاصل كند و سپس نسبت به انتقال ، اقدام نمايد .
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد شخصاً و بطور دقيق قلاب تانديش را داخل حلقه هاي تجهيز انتقال تانديش قرار دهد .
ـ در هنگام انتقال تانديش بايد ايمن ترين مسير جهت محل تانديش انتخاب شود .
ـ اپراتور جرثقيل با به صدا در آوردن آژير افراد واحد را نسبت به انجام اين عمليات مطلع سازد .
11ـ دستورالعمل انتقال تانديش از قسمت تانديش به واحد ريخته گري و استقرار آن روي تانديش كار :
ـ اپراتور دريچه كشويي بايد شخصاً و به طور دقيق قلاب تانديش را داخل حلقه هاي تجهيز انتقال تانديش قرار دهد .
ـ در هنگام انتقال تانديش بايد ايمن ترين مسير جهت محل تانديش انتخاب شود .
ـ اپراتور جرثقيل با به صدا در آوردن آژير افراد واحد را نسبت به انجام اين عمليات مطلع سازد .
12ـ دستورالعمل تعويض قالب :
ـ اپراتورهاي اتاق فرمان بايد به وسايل ايمني فردي مجهز باشند .
ـ اپراتور بايد از سالم بودن زنجير انتقال قالب اطمينان حاصل كند .
ـ اپراتور بايد از صحيح قرار گرفتن قلاب هاي قالب (3 عدد) داخل حلقه هاي زنجير اطمينان حاصل كند .
ـ اپراتور بايد اپراتور جرثقيل را به دقت راهنمايي نمايد .
ـ ايمن ترين مسير جهت انتقال قالب به قسمت تعمير قالب انتخاب شود .
ـ اپراتور جرثقيل با به صدا در آوردن آژير خطر ساير افراد واحد را از اجراي عمليات مطلع سازد
ـ هنگام انتقال قالب از تعمير قالب به ايستگاه ريخته گري نيز موارد فوق بايد رعايت گردد .
ـ به دليل احتمال سقوط بار بايد افراد حتي الامكان تا پايان عمليات تعويض قالب از تردد بي مورد در مسير مذكور خودداري كنند .
13ـ دستورالعمل انتقال اسكرابهاي داخل ظرف ضايعات به بخش ضايعات :
ـ به دليل احتمال سقوط اسكراب ، اين عمليات بلافاصله پس از انتقال تانديش مصرفي انجام مي گيرد .
ـ از سالم بودن سيم بكسل ، جهت انتقال اسكراب اطمينان حاصل شود .
ـ از سالم بودن اسكوپي اطمينان حاصل شود .
ـ اسكراب از ايمن ترين مسير به پايين منتقل شود .
ـ اپراتور جرثقيل در تمامي مدت زمان انتقال اسكراب بايد افراد واحد را با آژير خطر مطلع سازد .
14ـ دستورالعمل برش شمش با مشعل دستي :
ـ اپراتور برشكار بايد به كليه وسايل ايمني فردي مجهز باشد .
ـ اپراتور برشكار بايد از سالم بودن و عدم پيچيدگي فلكسي بلهاي مشعل برش اطمينان حاصل كند .
ـ اپراتور برشكار بايد دقت كند ، فلكسي بلهاي مشعل برش در معرض حرارت نباشد .
ـ برشكاري بايستي با دستكشهاي عاري از هر گونه روغن و گريس صورت پذيرد .
ـ از برشكاري در مقاطعي كه احتمال حضور فاز مذاب باشد جداً خودداري شود ....

خرید

پرداخت آنلاین