تحقیق جوشكاري اكسي استيلن

تحقیق جوشكاري اكسي استيلن

تحقیق جوشكاري اكسي استيلن

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، جوشكاري با اكسي استيلن

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

تعريف جوشكاري
جوشكاري يكي از فرآيندهاي فلز كاري است كه به وسيله آن فلزات را بهم جوش مي‌دهند. فلزات را تا نقطه ذوب حرارت مي دهند تا قسمتهاي ذوب شده بهم متصل شوند.
روشهاي مختلف جوشكاري و برشكاري
معمول ترين انواع جوشكاري: جوشكاري با گاز، جوشكاري با برق، جوشكاري با برق و گاز و جوشكاري مقاومتي است. اقسام ديگر آن جوشكاري با هيدروژن اتمي، جوشكاري با ترميت، جوشكاري سرد، جوشكاري با ماوراء صوت، جوشكاري با اشعه الكترون، جوشكاري با ليزر و جوشكاري با پلاسما است.
دو نوع معمول برش، برش با گاز و برش با برق است. در اينجا جوشكاري با استيلن را شرح مي دهيم زيرا:
1. اصول جوشكاري با استيلن كه شامل اصول مهم انواع ديگر جوشكاري نيز هست.
2. جوشكاري بااستيلن معمولترين جوشكاري دستي است، آهسته تر انجام مي شود و تنظيم آن ساده تر از اقسام ديگر است.
جوشكاري با گاز
يكي از معمولترين اقسام جوشكاري استفاده از گاز براي توليد حرارت است. در اينجا از احتراق گاز در مجاورت اكسيژن هوا استفاده مي شود. در مورد استفاده از اكسيژن مي توان از اكسيژن كپسول و يا از اكسيژن هوا استفاده نمود. در اين روش اكسيژن به سه طريق ممكن است با گاز تركيب شود ...
دسته:

تحقیق جوشكاري اكسي استيلن