بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS

بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS

بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS 

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

خلاصه:
اهداف اين نوشته در بررسي و تحليل تغيير كاربري اراضي روستايي – شهري، با استفاده از سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد. در اين مطلب، 2 مطالعة چند زمانه در 2 سايت (مكان) مختلف اداره  شده است.
اولين سايت شامل سه شهر در Morcco، و دمين سايت در آبادي Al-Ahsa در عربستان سعودي مي باشد. هدف اصلي تحقيق اثرات شهرنشيني روي اراضي كشاورزي بوده است. اولين مطالعه روي 6 تصوير از (Spot-HRV) 2 تصوير از هر شهر و دومين مطالعه روي 2 تصوير از Land Sat-TM پايه ريزي شده بود. تصوير بصري از شبيه سازي ماهو.اره يا ما را قادر ساخته بود تا 3 نقشه از طبقه بندي اراضي و مطالعات مربوطه تهيه كنيم.
با استفاده از ابزارهاي GLS بطور نسبي تخمين زده شده بود كه تغييرات در طول 20 سال اخير در Aorocco و 14 سال اخير در Saudi Arabia اتفاق افتاده است. رويهم رفته تغييرات، نحوة تكامل محل پيدايش را روشن ساخته است و نقشه اثبات مي كند كه شهرنشيتي بطور اساسي اراضي كشاورزي را در امر فعاليتهاي زمين خواري تحت فشار قرار داده است.
در نتيجه، RS و GLS با يكديگر با دادة معيني مي توانند، مورد استفاده قرار بگيرند جهت كمك به تصميم گيرندگان براي آماده سازي نقشه هاي آتي، بخاطر يافتن گزينه هاي مناسب براي استقرار شهرسازي.
1. معرفي:
ابزارهاي سنجش از دور همراه با GLS جهت جمع آوري، نمايش، ذخيره، تجزريه و تحليلي و ارائه خروجي داده براي محيط زيست شهري و ...حومه استفاده شده اند، تا برنامه ريزان بتوانند مجموعه هاي دادة مطمئني را جهت مديريت بهتر مناطق شهري و حومة شهري، تهيه كنند.
RS و GLS مي توانند استفاده شوند بخصوص در:
-    تعيين محل و اندازة مناطق شهري
-    توزيع مكاني مجموعه هاي كاربريهاي اراضي مختلف
-    شبكه نقل و انتقال اوليه و سازمان مربوطه
-    سرشماريهاي مختلف – سرشماريهاي وابسته و شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي
-    ساختارمناطق شهري براي مخابرات و مطالعات ارزيابي اثرات (ELA)و
-    توانايي جهت پايش تغييرات در اين خصوص در تمام مدت.
مجموعه دادة 1 و 2 و 6 مي تواند از ميان نقشه سازي هم پوشاني / كاربري اراضي و بررسي تغيير كاربري اراضي بيرون كشيده شود، كه تكنولوژيهاي مناسبي از طبقه بندي تصوير، تحليل و بررسي تغيير استفاده مي كند. مجموعه‌هاي داده باقيمانده بازهم بايد بيشتر توسعه داده شوند كاملاً عملي شوند.
تغيير كاربري اراضي شهري و روستايي پديدة خيلي بااهميتي است كه مشخصات مناطق شهري و حومة شهري، شهرها و واجه ها در بيابان و مناطق خشك را فرا مي گيرند كه بطور اساسي از فعاليتهاي شهرسازي ناشي مي شوند، نتيجة توسعة صنعتي و رشد جمعيت است و همچنين ناشي از مهاجرت مي باشد به شهرسازي به عنوان يك موضوع مهم پرداخته شده و بايد فشاري كه شهرسازي روي اراضي كشاورزي حاشية ممناطق شهري مي آورد، مورد مطالعه قرار بگيرد.
در اين متن، 2 مطالعه به نرنيب در كشور Morocco و در كشور عربستان صعودي انجام شده بود كه بدين طريق تغييرات كاربري اراضي شهري بررسي شده است. هدف اصلي بررسي تأثيرات شهرسازي روي اراضي كشاورزي در 3 شهر Morocco و در واحه (آبادي) Al-Ahsa در عربستان صعودي مي باشد.
اولين مطالعه روي 6 تصوير ماهواره اي پانكروماتيك (2 تصوير براي هر شهر) پايه ريزي شده بود كه بوسيلة ماوارة Spot-HRV در طول 2 دهه يعني   (90-1980) بدست آمده بود. دومين مطالعه مربوط به آبادي Al-Ahsa در عربستان صعودي بود كه روي 2 تصوير ماهواره اي چند طيفي از
Landsat-TM در طول 2 دوره زماني، يعني 1987 و 2001 پايه ريزي شده بود. در اين 2 مورد مطالعاتي، نقشه هاي توپوگرافي، و مشاهدات ميداني متداول نيز استفاده شده بود ...

بــانک جامع تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 35
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کـلمـات کـلـیـدی : ,بررسي اراضي شهري RS , تحقیق در مورد بررسي اراضي شهري RS , دانلود تحقیق بررسي اراضي شهري RS , دانلود رایگان تحقیق بررسي اراضي شهري RS , پروژه بررسي اراضي شهري RS , مقاله بررسي اراضي شهري RS , مقاله در مورد بررسي اراضي شهري RS , پروژه در مورد بررسي اراضي شهري RS , پایان نامه بررسي اراضي شهري RS , تحقیق آماده در مورد بررسي اراضي شهري RS , رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, جغرافیا , تحقیق آماده جغرافیا در مورد بررسي اراضي شهري RS , تحقیق دانش آموزی بررسي اراضي شهري RS , تحقیق کلاسی آماده بررسي اراضي شهري RS , تحقیق درباره بررسي اراضي شهري RS , تحقیق در رابطه با بررسي اراضي شهري RS , تحقیق راجب بررسي اراضي شهري RS , پروژه درباره بررسي اراضي شهري RS , مقاله در مورد بررسي اراضي شهري RS , مقاله درباره بررسي اراضي شهري RS 

 


دسته:

بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري و روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS

خرید آنلاین